Usługi BHP

Doradztwo i nadzór

 • doradztwo z zakresu BHP
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych
 • weryfikację i uzupełnianie dokumentacji związanej z BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz opracowywanie wynikających z nich wniosków profilaktycznych
 • pomoc w dokonaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy
 • kontrola stanowisk pracy
 • informowanie o stwierdzonych zagrożeniach
 • doradztwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących BHP
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych

Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia BHP:

Opis -> szkolenie wstępne – instruktaż ogólny, stanowiskowy; szkolenia okresowe.

Szkolenie wstępne z zakresu BHP organizowane jest dla pracownika nowo zatrudnionego w celu przekazania mu wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków wynikających z powierzonego mu stanowiska pracy i w warunkach właściwych dla danego przedsiębiorstwa.

Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • nowo zatrudnieni pracownicy
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Przeprowadzamy szkolenia okresowe bhp dla:

 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • dla nauczycieli
 • dla personelu medycznego

Postępowanie powypadkowe 

Nasze usługi polegają na kompleksowym sporządzeniu dokumentacji dotyczącej:

 • wypadków przy pracy
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 • wypadków w drodze do pracy/z pracy
 • wypadków przy innych czynnościach uważanych za wypadek przy pracy

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej:

 • powołanie zespołu powypadkowego
 • wykonanie fotografii z miejsca wypadku
 • zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków
 • sporządzenie protokołu powypadkowego
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • zakładanie rejestru wypadków przy pracy
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracowników z tytułu ubezpieczenia społecznego